I2-området har med sin storlek, sin stora variationsrikedom och sin närhet till Karlstads centrum en bred bas för rekreationsmöjligheter och genom sin karaktär av mestadels slitagetålig natur en god kapacitet för rekreation. Sammantaget innebär detta att området har ett unikt närströvarområde.

 

Området är i kommunens översiktsplan angivet som närströvarområde och område av betydelse för rörligt friluftsliv. I kommunens viltvårdsprogram anges bl a att naturen i närströvarområdet ska ge natur och skönhetsupplevelser samt stimulera till rekreation och friluftsliv.

 

I kommunens förvaltning av området ingår förutom den direkta markförvaltningen även vården av naturmiljöerna. En del av detta ansvar utöver faunavården, dvs omsorgen av de djur som hör hemma i området. I mer inskrängt mening finns också det viltvårdsansvar som följer av jaktlagen, m a o Jakt & Viltvård.

 

Tidigare hade Försvarsmakten jakträtten på närströvningsområdet, men detta upphörde när regementet lades ner. Under våren 1997-2002 innehade Naturbruksgymnasiet i Värmland ett jakträttsavtal för I2-området, där ett av syftena var att området skulle användas för information undervisning i viltvård och jakt. Naturbruksgymnasiet sade dock upp avtalet 2002, då verksammheten inte utveklats som planerat.

 

Enligt beslut i fastighetsnämden dan 18 december 2002 ska kommunen stödja upprättandet av ett utbildningsområde i jakt och viltvård. Samtidigt beslutades att jaktutbildnings verksamheten på kommunens mark ska baseras på en verksamhetsplan med mordern viltvårdsprofil som är anpassad till det rörliga friluftslivets behov och som godkänts av fastighetskontoret.

 

Av de intresseanmälningar som inkom till kommunen fanns några som innehöll tankar om jaktutbildningsverksamhet.

 

Av olika möjliga förvaltningsalternativ för jakträtten inom I2-området bedömde fastighetskontoret att en sammanhållen jaktförvaltning med inriktning på utbildning och information har flera positiva värden. Så i december 2002 togs jakträtten över av Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund i sammarbeta med Karlstads kommun. En väl utveklad viltvårdsverksamhet kan utgöra en del av den viktiga helheten av markförvaltningen, rekreation och annat markutnyttjande som ett närströvatområde av I2-områdets storlek har förutsättningar för. En avvägning mellan olika behov och intressen är i sig ett värde och syftet med datta avtal inbegriper en vision av en aktraktiv natur för olika typer av friluftsliv och en jaktförvaltning som med sin funktion ock sina kunskaper tillför mervärden till områdets nyttjande.

 

Styrelsen